Remedial Teaching betekent dat er zowel pedagogische als didactische begeleiding op maat wordt gegeven, wanneer het leerproces van een kind stagneert. Remedial Teaching richt zich op kinderen en jeugdigen die problemen hebben op één of meerdere leergebieden waaronder lezen, spelling (dyslexie) en rekenen (dyscalculie, NLD). Indien er sprake is van de aanwezigheid van een gedragsprobleem, wordt dit tevens in de begeleiding meegenomen. Er is sprake van een leerprobleem wanneer het leerlingniveau een significante achterstand laat zien in vergelijking met het leerjaarniveau. Of er sprake is van een significante leerachterstand kan geconstateerd worden door middel van een didactisch onderzoek. De aanwezigheid van een leerprobleem en een eventueel gedragsprobleem bij het kind kan mogelijk van negatieve invloed zijn op de sociale- en/of emotionele ontwikkeling van het kind. Door onder andere het creëren van vertrouwde omgevingsfactoren, begeleiding op maat en succeservaringen speelt de Remedial Teacher hierop in.

Met begeleiding op maat wordt de begeleiding die aansluit bij de ‘zone van naaste ontwikkeling’ van het kind bedoeld. De zone van naaste ontwikkeling betekent het leerniveau dat nèt boven het beheerste leerlingniveau ligt.

Remedial Teaching is er echter ook voor kinderen en jeugdigen met hoogbegaafdheid. Ook zij kunnen problemen ondervinden doordat het leerlingniveau niet aansluit bij het klassenniveau. Remedial Teaching kan bij deze kinderen voor uitdaging zorgen door aan te sluiten bij hun leervermogen.

RT in het kort

  • Individuele en/of groepsbegeleiding
  • Handelingsgericht werken: signalering, diagnostisering, remediëring, evaluatie
  • Doelgericht intensief werken met een leerling of leerlingen
  • Volgens een handelingsplan hulp op maat naar aanleiding van een hulpvraag
  • Aanleren van vaardigheden om met leerproblemen/-stoornis te kunnen omgaan
  • Er naar streven dat de leerling het klassenonderwijs kan blijven volgen
  • Informatie verstrekken aan het kind en zijn omgeving (school en ouders)