Op 13 juni 1986 studeerde Francy van den Heuvel af als Volledig Bevoegd Onderwijzeres aan de Bijzondere Pedagogische Academie De Kempel te Helmond. Na 17 jaar vol overgave gewerkt te hebben als leerkracht in het primair onderwijs besloot Francy in 2003 de Post HBO opleiding Leraar Speciaal Onderwijs met als afstudeerrichting Remedial Teaching te volgen aan de Fontys Hogeschool te Eindhoven. Tegenwoordig staat deze opleiding bekend als de Post Bachelor opleiding “ Master Special Educational Needs”. Haar doel was zich te professionaliseren als leerkracht door meer kennis te verkrijgen over het signaleren van leerproblemen en het oplossen ervan.


Na het behalen van haar diploma in juni 2005 bleek er al snel behoefte te zijn aan Remedial Teaching en werd RT-Praktijk Francy van den Heuvel opgericht. Inmiddels is Remedial Teaching een grote passie voor Francy geworden en streeft ze voor ieder kind naar onderwijs op maat, waarbij het welbevinden van het kind een groot aandachtspunt is. Hierbij streeft ze naar een goede samenwerking met de ouders en school, waarbij het kind centraal staat.

Inmiddels bestaat RT-Praktijk Francy van den Heuvel alweer ruim 16 jaar en begeleidt Francy, met de nieuwste remediërende methodes en materialen, jaarlijks succesvol basisschoolleerlingen uit Helmond en omstreken. Ieder met hun eigen hulpvraag en zowel pedagogische als didactische onderwijsbehoefte.

Naast haar RT-Praktijk heeft Francy van den Heuvel de Stichting Remedial Teaching Helmond (SRTH) opgericht, die in februari 2014 van start is gegaan. Deze stichting is er voor leerlingen, waarvan de ouders/verzorgers financieel niet draagkrachtig genoeg zijn om de kosten van Remedial Teaching te dragen. Als bestuurslid van SRTH is Francy de contactpersoon wat betreft Remedial Teaching en is zij hiervoor verantwoordelijk. Francy geeft zelf geen Remedial Teaching aan de SRTH-leerlingen. Meer informatie hierover kunt u lezen op de site www.remedialteachinghelmond.com.

Omdat Francy voor al haar leerlingen, met ieder hun eigen onderwijsbehoeften, blijft streven naar Remedial Teaching van het hoogste niveau, blijft zij haar vakkennis uitbreiden door regelmatige bijscholing.

 Tevens is zij lid van de Landelijke Beroepsvereniging van professionele Remedial Teachers (LBRT), lidnummer 158481

logoLBRT

Francy heeft haar vakkennis uitgebreid door de volgende bijscholing:

2007

 • Scholing Individuele behandeling van lees- en spellingproblemen bij dyslexie. 

Begeleid door dhr. T. Braams, onderwijspsycholoog en dyslexiespecialist NIP Braams&Partners.

2008

 • NLD-congres: “Meten is Weten”, georganiseerd door Bohn Stafleu van Loghum in samenwerking met KNP trainingen en de praktijk Kinderneuropsychologie.

Behandelde onderwerpen: NLD, Leer signalen herkennen, Begeleiding van NLD.

2009

 • Vakbeurs voor Remedial Teaching: “Remedial Touch”, begeleid door dhr. Joep van Vugt, Gezondheidszorg psycholoog NIP en docent Opleidingen Speciale Onderwijszorg (Remedial Teaching).

Behandelde onderwerpen: Leessommen, Hoogbegaafdheid, Opvoeden en ontwikkelen, Opbrengstgericht werken, Vaardig omgaan met ouders.

De Vakbeurs voor Remedial Teaching is erop gericht remedial teachers en zorgspecialisten met remediale taken en/of bevoegdheden, te informeren over actuele ontwikkelingen op het vakgebied en- in bredere zin- in onderwijs en zorg. Daarnaast wordt, via lezingen en workshops, verdiepende kennis aangereikt op het terrein van de remediale zorg en hulpverlening.

 •  LBRT-Bijeenkomst: Werken met symbolensoftware.

2010

 • LBRT-Bijeenkomst: Nieuwe Tijdskinderen, remedial teaching tussen scheidslijn en zorg, Kid’s Skills.

2011

 • LBRT-bijeenkomst: De Matrixmethode.

2012

 • Scholing Dyscalculie en Rekenproblemen. Begeleid door Prof. Dr. Hans van Luit, hoogleraar diagnostiek en behandeling van kinderen met dyscalculie aan de Universiteit Utrecht.

In 2012 is het KwaliteitsInstituut Dyscalulie (KID) opgericht, waarvan Prof. Dr. Hans van Luit voorzitter is. Dit instituut spant zich in om criteria voor diagnositici en behandelaars bij dyscalculie te ontwikkelen en daaraan gewenste of verplichte scholing te koppelen.

 • LBRT-bijeenkomst: Stand van zaken vergoeding dyslexie.

2014

Sinds januari 2014 neemt Francy als onderzoeksassistente deel aan het ontwikkelen van een diagnostisch instrument op basis van het handelingsmodel van het protocol Ernstige RekenWiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD). Het doel van dit landelijk protocol is het bieden van richtlijnen en handvatten voor de praktijk om optimaal rekenwiskunde-onderwijs te kunnen ontwikkelen voor alle kinderen en jongeren in de leeftijd tot 14 jaar. Meer informatie over het protocol ERWD voor het primair onderwijs is te vinden op de webpagina Balans digitaal.
Download cursusinhoud (831 KB)

 • LBRT-Studiedag: Reken maar!

Behandelde onderwerpen: Het rekengesprek, Dyscalculie en faciliteiten, Behandelaar Rekenproblemen en registratie. Workshops: Rekenwonders, Rekentuin, Protocol ERWD, Rekentoetsen, Rekenstapjes 1&2.

2015

Studiedag en updaten dyslexiesoftware Kurzweil met Will van de Pas, gecertificeerd Dyslexie-ICT Consultant bij Lexima. Met deze meest recente versie Kurzweil 2014 kan remedial-teacher Francy van den Heuvel haar begeleiding aan kinderen met dyslexie optimaliseren.

2016

Op 4 maart 2016 is aan Francy van den Heuvel het certificaat Jungle Memory Coach toegekend. Hiermee is zij opgenomen in het register Jungle Memory Coaches van LerendBrein. Jungle Memory is een werkgeheugen-trainingsprogramma dat kinderen helpt hun werkgeheugen beter in te zetten op school.
Het werkgeheugen blijkt een grote voorspeller te zijn voor latere leerprestaties. Zie de site: www.lerendbrein.nl/jungle-memory

Helaas kan RT-Praktijk Francy van den Heuvel na 1 januari de werkgeheugentraining Jungle Memory niet meer aanbieden, omdat het programma niet meer beschikbaar is.

2017

Op 30 juni 2017 heeft Francy van den Heuvel het certificaat RD4-rekenspecialist ontvangen.
Gedurende het schooljaar 2016-2017 heeft Francy zich gekwalificeerd als RD4-rekenspecialist. Dat betekent dat zij bekwaam is in het doen van diagnostisch onderzoek naar ERWD (ernstige rekenproblemen en dyscalculie) aan de hand van het instrumentarium RD4 en passende begeleiding voor de leerling kan opstellen en uitvoeren.

Deze specialisatie is gevalideerd door http://www.registerleraar.nl
Meer informatie is beschikbaar op de website van Stichting ALL http://www.allforall.nl

Op 14 juli 2017 is Francy van den Heuvel geregistreerd als registerleraar.
Dit betekent, dat Francy haar bekwaamheid onderhoudt voor de bevoegdheid remedial-teaching, waarvoor zij zich geregistreerd heeft.
Voor meer informatie: https://www.registerleraar.nl/Media/Default/pdf/Reglement.pdf

2018

 • Op 9 januari 2018 heeft Francy van den Heuvel het Certificaat ontvangen als verklaring van deelname aan de nascholing “Rekenprofiel als basis voor analyse, diagnostiek en gerichte hulp”. Zie afbeelding.

Met de Bareka Profieltoets Rekenen bouwt remedial-teacher Francy van den Heuvel en de leerling samen aan een stevig Rekenmuurtje en krijgen ze een helder beeld van de rekenontwikkeling voor gerichte ondersteuning en oefening.
De Profieltoets Rekenen is ontwikkeld op basis van uitgebreid wetenschappelijk onderzoek door de Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Utrecht, binnen scholen voor (speciaal) basisonderwijs en voortgezet onderwijs in Nederland.
Meer informatie kunt u vinden op de website www.bareka.nl.

2019

 • Op 22 augustus 2019 heeft Francy van den Heuvel het Certificaat ontvangen als verklaring, dat zij met goed gevolg deelgenomen heeft aan de training ten behoeve van het toepassen van de methode Reken Remedie. Hierdoor mag zij zich “Reken Remedie Specialist” noemen.Dit certificaat toont aan dat de kandidaat op de hoogte is van de theorieën en op een bekwame en professionele manier de methode Reken Remedie

  in kan zetten voor de hulp aan kinderen met rekenproblemen. Meer informatie kun u vinden op de website https://po-educatief.nl › reken-remedie

  Certificaat ontyvangen van: K. P. J. van der Leest MSc.

Ontwikkelaar Methode Reken Remedie

 • Op 1 november 2019 heeft remedial-teacher Francy van den Heuvel deelgenomen aan een training “online-remedial-teaching” bij “Mijn Superkracht”. Zie https://mijnsuperkracht
 • Op 28 November 2019 heeft Francy van den Heuvel het Certificaat ontvangen als verklaring, dat zij heeft deelgenomen aan de eendaagse training “Werkhoudingsproblemen bij kinderen van 4 tot 12 jaar”.

2020

Vanaf 8 juni 2020 vormt remedial teacher Francy van den Heuvel, in het kader van de professionele ontwikkeling, samen met een drietal zeer deskundige collega’s een intervisiegroep, die voldoet aan de normen van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers.

De intervisiegroep bestaat uit de remedial-teachers:
• Francy van den Heuvel (RT-Praktijk Francy van den Heuvel/Helmond);
• Jacqueline Kniepstra (A-rt Advanced Online Remedial Teaching);
• Marcia van den Heuvel (Best RT voor jou Remedial Teaching/Best);
• Anne van den Crommenacker (Slim! Remedial Teaching/Gemert).
Zij zijn allen ook lid van de LBRT en hebben minimaal hun Master SEN (of gelijkwaardig) behaald en beschikken inmiddels over een jarenlange ervaring.

2021

 • In april tot en met juni 2021 heeft remedial-teacher Francy van den Heuvel haar kennis over dyslexie verdiept door samen met een vierdejaars student pedagogiek, de minor “Dyslexie: Signalering en Begeleiding” online te volgen bij de Hogeschool Utrecht.
 • Op 20 april 2021 heeft Francy van den Heuvel het Certificaat ontvangen als verklaring, dat zij met goed gevolg deelgenomen heeft aan de eendaagse training gericht op de sociaal-emotionele methode “De Gelukskoffer”. Hierdoor mag zij zich coach in de methode Gelukskoffercoaching, noemen. Dit betekent dat zij gecertificeerd is om “gelukslessen” te geven aan kinderen, individueel of in kleine groepjes.

De methode “De Gelukskoffer”

Alle kinderen Lessen in Geluk sociaal-emotionele methode groep 1 tot en met 8

Gelukskoffer is een wetenschappelijk onderbouwde methode voor het basisonderwijs, gebaseerd op de positieve psychologie.
De methode bestaat uit 7 thema’s voor het kind. Het kind gaat op zoek zijn eigen kracht, zijn mogelijkheden en de invloed die het heeft op zijn manier van denken. Een bewezen effectieve kant-en-klare interventie te gebruiken bij kinderen (van 6 – 13 jaar) met als doel:

 • vergroten van zelfvertrouwen
 • een positief zelfbeeld
 • ontdekken van eigen invloed op geluksgevoel
 • verantwoordelijkheid nemen
 • ontdekken eigen talenten
 • verbeteren sociale omgang

Pas als het goed gaat met het kind zelf, kan het goed zijn voor een ander en de wereld om zich heen.

www.Gelukskoffer.nl